فیلتر بر اساس قیمت
    وضعیت موجودی
      فیلتر بر اساس قیمت
        وضعیت موجودی